TEGEVUSJUHENDAJA

 • Õppeasutus

MTÜ Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider

 • Õppekava nimetus

Tegevusjuhendaja

 • Õppekavarühm 

Sotsiaaltöö ja nõustamine

 • Õppekeel

Vene keel

 • Õppe kogumaht

260 akad. tundi, millist

176 akad. tundi auditoorset tööd,

68 akad.tundi praktilist tööd,

16 akad. tundi iseseisvat tööd sh lõputöö.

Koolitus sisaldab ka 16 akad. tunnist esmaabiandjate väljaõpet.

 • Õpikeskkonna kirjeldus

Sotsiaalarenduse Koolituskeskuse Liider auditoorium, Kohtla Järve, Kauba 3d. Ruumid on varustatud kaasaegse tehnikaga. Ruumide standardvarustusse kuuluvad multiprojektor, pabertahvel ja markerid, kirjapaber ja pastakad ning interneti püsiühendus (sh WiFi).

 • Sihtgrupp

inimesed, kes soovivad töötada erisotsiaalkindlustuse valdkonnas. Vaja on vähemalt keskharidust ja soovi töötada psüühikahäiretega inimestega.

 • Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab erialase töö põhimõtteid ja aktuaalseid probleeme ning vastutab oma erialal tööülesannete täitmise eest.
 • Arendab kliendi sotsiaalseid oskusi, arendab, säilitab ja toetab kliendi tegevusvõimet kutseala väärtuseid, inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid arvestades.
 • Rakendab koostöös tervishoiu ja hoolekande spetsialistide ning kliendi võrgustikuga meeskonnatöö põhimõtteid ja suhtleb vastastikust mõistmist toetavalt.
 • Toetudes eneseanalüüsile mõistab elukestva õppe olulisust, täiendab ennast pidevalt ning õpib iseseisvalt ja ennastjuhtivalt.
 • Mõistab infotehnoloogia rolli, kasutab infotehnoloogilisi vahendeid teabe saamiseks, loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks isiklikel ja tööalastel eesmärkidel.
 • Mõistab ettevõtluse toimimise põhimõtteteid ja seostab erialase ettevalmistuse rakendamise võimalustega tööturul ning planeerib oma karjääri.

Õppe sisu

Moodul I — Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

Mooduli maht: Auditoorne töö 32 ak.t, praktiline töö 2 ak.t:

 • Psüühilise erivajadusega inimese hoolekanne
 • Eetika hoolekandes
 • Arengupsühholoogia alused
 • Meeskonnatöö alused

Moodul II — Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad

Mooduli maht: Auditoorne töö 56 ak.t, praktiline töö 28 ak.t:

 • Psüühikahäired
 • Vaimupuue
 • Liitpuue
 • Suhtlemise eripärad suhtlemisel psüühikahäiretega
 • inimestega
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

Moodul III — Põhioskused – klienditöö alused

Mooduli maht: Auditoorne töö 48 ak.t, praktiline töö 30 ak.t:

 • Tegevusjuhendaja töövaldkond
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
 • Esmaaabi

Moodul IV- Spetsiifilised oskused klienditöös

Mooduli maht: Auditoorne töö 40 ak.t, praktiline töö 8 ak.t:

 • Rühmatöö klienditöös
 • Probleemse käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

Lõputöö

Iseseisev töö 16 ak.t

Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:

 • teenust saava isiku vaatlusraport,
 • rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu,
 • alaeesmärgid,
 • kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
 • tulemuste hindamine.

 • Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud slaidid; lektorite poolt valitud ja viidatud artiklid, kirjandus.

 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
 • Õppekava läbimise eelduseks on osavõtt auditoorsetest loengutest 90% ulatuses (esmaabi koolituse osavõtt peab olema 100%)
 • Koolituse läbimist hinnatakse mitteeristavalt ning koolituse lõpus peab õppija sooritama testi. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid
 • koolituse lõpetanu saab tunnistuse tegevusjuhendaja koolituse läbimise kohta ja tunnistuse esmaabikoolituse läbimise kohta
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus ja koolituse läbiviimise õppekavarühmade loetelu

Sergei Tšetša,
Sergei Tšetša on kiirabi töötaja, kellel on olemas luba „Esmaabi koolituse“ läbiviimiseks (Koolitusluba 6101HTM). Samuti on tal omandatud andragoogi kutse, 6. tase (number 156338). Oma õpetajatööd alustas ta aastal 2014 ning väga edukalt näitas ennast koolituste õpetajana nii sotsiaalses kui ka meditsiinilises sfääris. Sergei aktiivselt osaleb Eesti Töötukassa projektides, nagu näiteks „Kaitstud töö“ ja „Tööharjutus“, mille eesmärgiks on töötute ja puudega inimeste motiveerimine, sotsialiseerumine ning adaptatsioon.


Irina Gulova,
Irina Gulova omab psühholoogi ja eripedagoogi kõrgharidust, mille omandas A.I Gertseni nimelises Venemaa Pedagoogikaülikoolis. Samuti on omandatud loovterapeudi ja logopeedi haridus. 10 aasta jooksul töötab eripedagoogina koolis. Iga aasta võtab Irina osa ERASMUS programmist, kus töötab erivajadustega lastega. Temal on samuti olemas kogemus „Tugiisiku koolituse“ läbiviimises. 

 • Koolituse maksumus

2340 eurot