Tugiisiku baaskoolitus

 • Õppeasutus

MTÜ Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider

 • Õppekava nimetus

Tugiisiku baaskoolitus

 • Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

 • Õppekeel

Vene keel

 • Õppe kogumaht

240 akad. tundi (170 akad. tundi auditoorset tööd, 70 akad. tundi praktilist tööd (töötamine erivajadustega inimestega töökeskkonnas)

 • Õpikeskkonna kirjeldus

Sotsiaalarenduse Koolituskeskuse Liider auditoorium, Kohtla Järve, Vahtra 6. Ruumid on varustatud kaasaegse tehnikaga. Ruumide standardvarustusse kuuluvad multiprojektor, pabertahvel ja markerid, kirjapaber ja pastakad ning interneti püsiühendus (sh WiFi).

 • Sihtgrupp

Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad töötada erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes ning kellel on soov, vastavad isikuomadused ja piisavalt tahtejõudu raske ja sügava puudega inimeste toimetuleku suunamiseks ja juhendamiseks; isikud, kes soovivad ennast arendada.

 • Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb tugiisiku töö eetilisi põhimõtteid;
 • Omab ülevaade tugiisiku tööst, kohustustest ja õigustest;
 • Oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid;
 • Tunneb tugiisiku tööd reguleerivaid õigusakte;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Omab psühholoogiaalaseid teadmisi;
 • Oskab teha koostööd kliendiga ning tema lähedastega;
 • Oskab töötada erivajaduste ning sõltuvushäiretega inimestega ja nende lähedastega; pikaajaliste töötutega ning vanglast vabanenutega.

 • Õppe sisu

Sotsiaalpoliitika ja seadusandlus

 • Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
 • Tugiisiku teenuse olemus
 • Tugiisiku töö alused
 • Isikuandmete kaitse
 • Eetilised aspektid tugiisiku töös

Eripedagoogika ja psühholoogia

 • Eripedagoogika ja –psühholoogia teoreetilised alused
 • Arengupsühholoogia
 • Individuaalsed suhtlemisoskused
 • Väärtushinnangud
 • Arenguprobleemid
 • Sõltuvusprobleemid
 • Psüühikahäired
 • Puude mõiste, olemus ja erinevad puude liigid
 • Kroonilised haigused ja elu nendega
 • Käitumisprobleemide lahendamine
 • Koostöö/ meeskonnatöö

Tugiisiku koostöö kliendiga; võrgustikutöö

 • Teenuste osutamise etapid
 • Vägivaldse käitumise liigid
 • Vägivalla määratlemine ja ennetamine
 • Väärkohtlemine
 • Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande korraldus
 • Riiklikud teenused/toetused ja nende taotlemine, toetuste määrad
 • Koostöö kliendi, tema perekonna ja sotsiaaltöötajaga
 • Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel
 • Füüsiliste puuetega inimeste abivahendite tutvustus (nt liikumisabivahendid, ortoosid, söömist lihtsustavad abivahendid jt)

Esmaabi

 • Elustamine
 • Mürgistused
 • Õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • Eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • Esmaabivõtted ja –vahendid
 • Söövitused, põletused, külmakahjustused

Praktiline osa

 • Praktilise kogemuse jagamine (endised narko- ja alkoholisõltlased räägivad oma elust, kuidas nad selle probleemini jõudsid, kuidas elasid, kuidas said probleemist lahti ja kuidas hetkel eluga toime tulevad; skisofreeniat, autismi põdev klient, kurttumm, ratastooli kasutav inimene, vanglast vabanenud klient jagavad oma elukogemust).
 • Praktika töökeskkonnas

 • Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud slaidid; lektorite poolt valitud ja viidatud artiklid, kirjandus.

 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
 1. Õppekava läbimise eelduseks on osavõtt auditoorsetest loengutest 90% ulatuses (esmaabi koolituse osavõtt peab olema 100%)
 2. Koolituse läbimist hinnatakse mitteeristavalt ning koolituse lõpus peab õppija sooritama testi. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid
 3. koolituse lõpetanu saab tunnistuse tugiisiku koolituse läbimise kohta ja tunnistuse esmaabikoolituse läbimise kohta
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus ja koolituse läbiviimise õppekavarühmade loetelu

Sergei Tšetša,
Sergei Tšetša on kiirabi töötaja, kellel on olemas luba „Esmaabi koolituse“ läbiviimiseks (Koolitusluba 6101HTM). Samuti on tal omandatud andragoogi kutse, 6. tase (number 156338). Oma õpetajatööd alustas ta aastal 2014 ning väga edukalt näitas ennast koolituste õpetajana nii sotsiaalses kui ka meditsiinilises sfääris. Sergei aktiivselt osaleb Eesti Töötukassa projektides, nagu näiteks „Kaitstud töö“ ja „Tööharjutus“, mille eesmärgiks on töötute ja puudega inimeste motiveerimine, sotsialiseerumine ning adaptatsioon.


Irina Gulova,
Irina Gulova omab psühholoogi ja eripedagoogi kõrgharidust, mille omandas A.I Gertseni nimelises Venemaa Pedagoogikaülikoolis. Samuti on omandatud loovterapeudi ja logopeedi haridus. 10 aasta jooksul töötab eripedagoogina koolis. Iga aasta võtab Irina osa ERASMUS programmist, kus töötab erivajadustega lastega. Temal on samuti olemas kogemus „Tugiisiku koolituse“ läbiviimises. 

 • Koolituse maksumus

2200 eurot                                        

Hinnas on koolitusteenus: õppematerjalid ja kohvipausid.