Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused
Täienduskoolituse korraldamine

 1. Koolitused toimuvad aastaringselt koolituskalendri ja vastava ajakava alusel, üldjuhul tööpäevadel kui ei lepita koolituse tellijaga kokku teisiti.
 2. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 3. Täienduskoolitused sisaldavad kontaktõpet, vajadusel praktilisi harjutusi ja iseseisvat õpet. Koolituse kogumaht määratakse eraldi iga õppekavarühma õppekavas.
 4. Koolituste õppekeel on vene keel või eesti keel. Iga õppekavarühma õppekeel märgitakse täienduskoolituse õppekavas.
 5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja/või individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitatava vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 6. Iga koolitatava koolitusest osavõtu kohta peetakse individuaalset arvestust koolituse osavõtulehe vormis ning kogutakse igal koolituspäeval koolitatavate allkirjad osavõtulehele koolitusel osalemise kohta, märkides koolituspäeva õppetundide arvu.
 7. Koolitused toimuvad eelkõige õppekeskuse esindustes Vahtra 6, Kohtla-Järve linn Ida-Viru maakond, või õppekeskuse poolt renditud ruumides vastavalt koolituse tellija vajadusele, kus tehnilistest vahenditest on võimalik kasutada õppetöös vajalikke seadmeid ja vahendeid. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
 8. Koolituskeskusel on õigus tühistada koolituskalendris märgitud koolitus, kui koolitusele ei ole kogunenud koolituse toimumiseks eeldatavat arvu osalejaid.
 9. Kõik pakutavad täienduskoolitused avalikustatakse koolituskeskuse veebilehel kus on loodud võimalus tutvuda täienduskoolitusasutuses järgmiste andmetega:
  1. täienduskoolituse õppekorralduse alused;
  2. täienduskoolituse õppekavad (Täienduskoolituse standard, RT I, 26.06.2015, 9);
  3. täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega;
  4. täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused;
  5. loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed.


Õppijate koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

 1. Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija vastava registreerimisvormi täitmisel õppekeskuse kodulehel või e-posti teel või telefoni teel koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktil kui ei ole õppekavas märgitud teisiti. Koolitusele võib registreerida ka koolituskeskuse esindustes kohapeal.
 2. Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud ning tasunud õppemaksu või esitanud ettevõtte/asutuse kinnituskirja õppemaksu tasumise kohta.
 3. Koolituste kohta on koolitusele soovija õigus saada täiendavat informatsiooni koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktidelt või koolitust tutvustaval sisulehel märgitud kontaktisikult.
 4. Koolituse alustamiseks määratud eritingimused (kui need on olemas) on märgitud iga õppekavarühma õppekavas.
 5. Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid koolituse korraldamisega seonduvalt kahepoolsel kokkuleppel ja need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele ning andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest (§ 6).


Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.
 2. Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.


Vaidluste lahendamise kord

 1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil koolituskeskuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel.
 2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
 3. Suuliselt võib kaebuse või ettepaneku esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab osapooltele kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
 4. Esmalt püütakse tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad vaidlused ning arusaamatused, mis täienduskoolitusega tekivad, lahendada läbirääkimiste teel. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.


Täienduskoolitusel osaleja

Täienduskoolituse osaleja on isik, kes õpib koolituskeskuse täienduskoolituse õppekavarühma õppekava alusel.


Täienduskoolitusel osaleja õigused ja kohustused koolituskeskuses

Osaleja õigused:

 1. Enne koolitusele asumist on õigus tutvuda koolituskeskuse õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täinedavat informatsiooni täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohta.
 2. Valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele
 3. Osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale.
 4. Saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
 5. Katkestada täienduskoolituses osalemine oma soovil.
 6. Saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

Osaleja kohustused:

 1. Täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid.
 2. Järgida üldtunnustatud käitumisnorme.
 3. Täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorra eeskirju.
 4. Hoida ja kasutada heaperemehelikult koolituskeskuse vara.
 5. Täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.